Ocena odpornosti

Indeks odpornosti

Ocena uvršča podjetja na lestvici od 1 (najmanj odporna) do 10 (najbolj odporna).

Ocena kaže zmožnost pri­la­ga­janja in na­pre­dovanja podjetja v zahtevnih razmerah. Cilj pri­la­ga­janja ni zgolj »preživetje« temveč hitrejše okrevanje in ustvarjanje prednosti na trgu.

Odpornost (angl. »business resilience«) se gradi na celostnem ob­vla­do­vanju številnih ele­men­tov. Trdne finance dolgo­roč­no ne pri­po­mo­re­jo k odpornosti, če podjetje nima jasne stra­te­gi­je, odzivne orga­ni­zacije, motiviranih kadrov, raziskovanja in na­pred­ka prek razvoja, di­ver­zi­fi­ci­rane prodaje in nabave ter širše vklju­če­nos­ti v okolje.

Icon

Finančna trdnost

Finančna trdnost je ščit pred ranljivostjo, kadar se v poslovnem okolju pojavita plačilna nedisciplina in omejevanje posojilnih sredstev.

Icon

Jasna strategija

Jasna strategija se redno spremlja ob vključitvi velikega deleža zaposlenih in uspe realizirati strateške cilje.

Icon

Odzivnost organizacije in ljudi

Odzivnost organizacije in ljudi ključno prispeva k prilagoditvi novim (kriznim) razmeram. Sinhronizacija prioritet podjetja in zaposlenih je privlačna za talente.

Icon

Odpornost vs. učinkovitost

Sledenje zgolj maksimalni učinkovitosti lahko negativno vpliva na odpornost. Zagotavljati je treba raznolikost, »zlate« rezerve in sposobnost učenja.

Le odporna podjetja se stalno obnavljajo, dolgoročno preživijo in uspejo.

Opravite meritev

services

Orodje za diagnostiko odpornosti podjetja je edinstveno.

Rezultat merjenja pokaže prednosti in ranljivosti vašega podjetja v primerjavi s tistimi, ki so v meritvi že sodelovali. Merjenje se opravi prek spletnega vprašalnika, ki vsebuje 49 vpra­šanj, katerim dodamo še 21 indikatorjev iz javno dostopnih podatkov in naše ekspertne pre­so­je (GVIN, AJPES, bizi.si, spletne strani sodelujočih podjetij). Na podlagi skupno 70 in­di­ka­torjev s prilagojenimi utežmi izračunamo vašo oceno in po­da­mo vse pri­mer­ja­ve z ostalimi podjetji.

V razširjeni raziskavi merjenja odpornosti je do sedaj sodelovalo več kot 100 podjetij in ključnih ljudi na vodstvenih položajih. Vzorec vseh obravnavanih podjetij je re­pre­zentativen v vseh panogah in za vse velikosti podjetij. Primerjalni podatki so agregirani in anonimni. Pri merjenju smo osre­do­to­če­ni na 9 ključ­nih področij delovanja podjetja in upo­šte­vamo uveljavljene standarde najboljših finančnih, poslovnih, orga­nizacijskih in vodstvenih praks.

Cena za enkratno merjenje poslovne od­pornosti podjetja znaša 150 € + DDV. Izvedba je eno­stav­na: po prejetem naročilu oz. plačilu boste dobili povezavo do spletne ankete.

Po izvedbi meritve dobite povratno informacijo v obliki poročila, v katerem so navedeni: vaša indi­vi­du­al­na ocena, razlike po po­dročjih, primerjava z ostalimi podjetji, po­dro­ben in­deks odpor­nosti, in­deks uravnoteženosti in potencial sprememb.

OPOZORILO
Standardizirani vprašalnik ni idealen za mikro podjetja oz. podjetja s prometom pod 0,5 mio EUR ali manj kot 5 zaposlenimi ter podjetja umeščena v dejavnosti z oznakami B, K in od O do S. Dane omejitve lahko presežemo z individualnim pristopom do vašega podjetja.

 

Dvignite odpornost

services

Se v turbulentnih časih težje znajdete? Ste spoznali, da ste nepripravljeni? So prišle nenadne priložnosti, ki jih zamujate?

Če ste odgovorili pritrdilno, je čas, da dvignete svojo od­por­nost! Postavite si od­por­nost kot temeljno kom­pe­ten­co in poslovni im­pe­ra­tiv ter vgradite od­por­nost v vsa svoja ključ­na poslov­na področja. Pre­da­nost pri­la­ga­jan­ju je naj­boljša po­pot­ni­ca za do­se­gan­je visoke od­por­nosti.

Icon

Krizna situacija

Za podjetje, ki se znajde v krizni situaciji (primer covid-19) in je že v osnovi manj odporno, je težava dvojna. Vendar obstaja pot, ki podjetje vodi do izhoda iz krizne situacije, in to z dvignjeno odpornostjo. Prvi odzivi gredo v smeri kritičnega reševanja (odvreči balast), identifikacije hitrih priložnosti na trgu, pospešitve izboljšav in razumevanja temeljnih premikov v panogi, kar je osnova za inoviranje.

Icon

Mirnejša situacija

V mirnejših časih je veliko dobrih priložnosti za preventivno izboljšanje odpornosti, je več časa za učenje in napredovanje prek razumevanja okolja in lastnih šibkosti, kar je osnova za nove strateške načrte, organizacijske prilagoditve, diverzificiranje prodaje in nenazadnje lekcije, ki sčasoma vodijo v spremenjeno vedenje.

 

O nas

V podjetju Valior d.o.o. smo se z raziskovanjem in merjenjem odpornosti podjetij zače­li ukvarjati leta 2018 z napovedovanjem prihajajoče krize. Kriza je prišla, bolj trdovratna in čisto drugačna, kot jo je svet pričakoval, saj je v prvi vrsti zdravstvena kriza, ki ima izjemne gospodarske in družbene posledice.

S poglabljanjem raziskovanja in merjenja odpornosti podjetij nadaljujemo naše poslanstvo v podpori podjetjem, da se lažje znajdejo v vseh novih okoliščinah. Dodatno smo vključili več strokovnjakov in za širšo javnost pripravili poglobljen dokument z naslovom Bela knjiga o obvladovanju in merjenju odpornosti podjetja v kriznih in nekriznih časih, ki je na voljo tukaj.

Imamo bogate izkušnje iz sveta financ in tudi iz mehkih veščin poslovnih optimizacij. So­očali smo se tako s podjetji v resnih težavah, ki so odlašala s ko­re­ni­ti­mi spre­membami, kot tudi z zdravimi podjetji, ki pametno stavijo na preventivo. Opravili smo mno­ži­co pro­jektov na področju finančnega in poslovnega svetovanja, sanacij in zahtevnih pre­stru­ktu­ri­ranj podjetij. Ta širina nam omogoča celovit vpogled v ključne faktorje, ki vplivajo na od­por­nost podjetij.

Če potrebujete poglobljen in edinstven vpogled v odpornost svojega podjetja in po­ten­ci­alne ukrepe za njen dvig, se obrnite na nas. Z ve­sel­jem vam bomo po­ma­ga­li.

 

KONTAKTI